De voorwaarden hier geschreven zullen automatisch voor u gelden, (de gebruiker), bij het inloggen van uw account, en u zult alle voorwaarden accepteren om te mogen inloggen. Wij zullen het recht hebben om u te blokkeren voor elke reden dan ook, includerend, maar niet limitered, naar het breken van elke rede geschreven hier. Deze voorwaarden zijn niet gebruikt als een vorm van onderdrukking, maar als een standaard, om een leuke, vriendelijke, en eerlijke omgeving te vormen voor alle gebruikers van onze service.

Wij hebben het recht om de regels te veranderen, het zal uw verantwoordelijkheid zijn om het veranderen van de regels te lezen en te volgen.

Onwetendheid van de regels zal niet als excuus gelden.

COPYRIGHT EN MACHTIGINGEN

U kunt vrijelijk door de Site navigeren. In het algemeen, en tenzij anders aangegeven, is het u toegestaan kopieën van materiaal op de Site te bekijken en af te drukken, op voorwaarde dat (1) het materiaal uitsluitend wordt gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, en (2) alle copyright-, handelsmerk- en andere bedrijfsspecifieke vermeldingen ongewijzigd op het materiaal blijven staan, in de vorm zoals deze zijn gepubliceerd op de Site.

Het is u niet toegestaan kopieën te maken of te distribueren van materiaal op de Site voor enig commercieel doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Solution. Op niets van het materiaal dat wordt verkregen op de Site (met inbegrip van alle software, HTML-code en andere code), mag reverse-engineering, disassemblage, decompilatie, transcriptie, opslag in een archiveringssysteem, vertaling in enige menselijke of computertaal, herverzending in welke vorm of via welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografische reproductie, opname of anderszins), herverkoop of herdistributie worden toegepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Solution.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de hierna volgende voorwaarden steeds van toepassing op al onze offerten, aanbiedingen, aannemingen, leveringen, werkopdrachten en overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op deze van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.

De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Indien de opdrachtgever hiervan geen kennis heeft genomen, betekent dit dat hij verzaakt heeft om op eenvoudig verzoek de algemene voorwaarden in ontvangst te kunnen nemen, ongeacht zijn en blijven deze voorwaarden automatisch stilzwijgend integraal van toepassing.

 1.         Onze prijzen zijn geldig voor twee maand vanaf de datum van de offerte. Onvoorziene verhogingen van de fabricatiekosten of ongunstige wisselkoersen zouden er ons toe kunnen verplichten sommige prijzen voor deze datum te kunnen wijzigen.
 2.         Alle prijzen, offerten en dergelijke zijn vrijblijvend zonder enige verbintenis van de verkoper of uitvoerder.
 3.         Vertragingen in de levering of uitvoering geven geen recht op schadevergoeding of boete noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4.         Bij het opstellen van de offerte zal de koper of opdrachtgever zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag.
 5.         BTW en andere taksen vallen ten laste van de opdrachtgever en worden aangerekend aan het wettelijke tarief, in voege op de dag van de facturatie.
 6.         Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het voorrecht de verkoop ongedaan te maken of de nog uit te voeren werken op te schorten zonder enige verbintenis van onzentwege.
 7.         De in de offerte opgenomen hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Indien wat werken of leveringen betreft, er een verschil bestaat tussen de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in de offerte en de werkelijk uitgevoerde of geleverde hoeveelheden, zullen de werkelijk uitgevoerde of geleverde hoeveelheden samen met de opgegeven éénheidsprijzen, de totaalprijs bepalen, voor zover evenwel het verschil 10% van de vermoedelijke hoeveelheid, zowel in meer of in min niet overtreft. Bij verschillen, groter dan 10% van de vermoedelijke hoeveelheden, zowel in min als meer, kunnen de éénheidsprijzen aangepast worden.
 8.         Alle werken en leveringen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de offerte, zullen als supplementair aanzien worden en aldus verrekend worden, en dit volgens de op het moment van levering of uitvoering van toepassingszijnde eenheidsprijzen.
 9.         Wij nemen aan dat wij met het benodigde materiaal tot vlak bij de plaats van levering of van de uitvoering der werken kunnen rijden. Wij maken bijgevolg expliciet voorbehoud voor prijsstijgingen en extra kosten wanneer de toegang tot de plaats der werken of de leveringen bemoeilijkt wordt door de gesteldheid van die plaats, waarvoor de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid draagt.
 10.      Voor schade aan geleverde materialen of aan reeds uitgevoerde werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van handelingen van derden of door de opdrachtgever, of veroorzaakt wordt door gevallen van overmacht, kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Ook bij diefstal van geleverde materialen kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
 11.      Alle klachten en protesten dienen met een aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of na het uitvoeren van de werken te geschieden.
 12.      Al onze facturen dienen contant betaald te worden. Niet betaalde goederen blijven volledige eigendom van de verkoper. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder enig voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Verder zal bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.
 13.      Een vergoeding van € 9,50 exclusief btw zal aangerekend worden per verzonden aanmaning, per mail of per post.
 14.      Verbreking van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mist betaling van een schadevergoeding door de koper ten bedrage van 30% van de totale aankoopsom en/of geschatte bedrag van het totaal overzicht, administratie- en verzendingskosten niet inbegrepen. Tevens zijn alle aangemaakte plannen door A Solution bvba volledig eigendom van A Solution bvba. Bij een niet samenwerking, na het uitwerken van een bouwproject door A Solution bvba, mag er geen enkele gelijkenis terug te vinden zijn tussen de gerealiseerde werken door de opdrachtgever, zelf uitgevoerd of uitgevoerd door derden, ten aanzien van de plannen die aangemaakt werden door A Solution bvba. Eens de gelijkenissen meer dan 5% bedragen dient er een schadevergoeding van € 2.500 betaald te worden.
 15.      Geleverde artikelen worden in geen geval teruggenomen. Uitzondering op deze regel zijn artikelen die een duidelijke fabricatiefout vertonen en dit enkel mits schriftelijk voorgaand akkoord.
 16.      Op alle materialen is een normale garantietermijn van toepassing. Gezien de verkoper geen enkel artikel produceert zullen de garantietermijnen van zijn toeleveranciers gehanteerd worden naar de opdrachtgever toe. De garantie omvat enkel het herstellen of wanneer herstellen onmogelijk is, het inruilen van het materiaal wat gebreken vertoont. De garantie omvat geen plaatsing van de materialen en geen transportkosten om de materialen ter plaatste te krijgen.
 17.      Wanneer de opdrachtgever enkel materialen aankoopt bij de verkoper, waarbij de opdrachtgever alle materialen zelf installeert, al dan niet onder begeleiding van de verkoper, dan wordt de opdrachtgever een zelfbouwer. In deze situatie is de opdrachtgever/zelfbouwer integraal verantwoordelijk voor de door zichzelf uitgevoerde werken. Dit impliceert als er door verkeerde aansluitingen materialen stukgaan of er onveilige situaties ontstaan, de opdrachtgever/zelfbouwer hiervoor zelf volledig verantwoordelijk is.
 18.      De verkoper drukt de opdrachtgever/zelfbouwer op het feit dat er nooit aan een elektrische installatie mag gewerkt worden wanneer deze op het net aangesloten is (wanneer de installatie onder spanning staat). Alvorens werken aan te vatten of wat dan ook, dient de hoofdschakelaar/hoofdautomaat ondergebracht in de meterkast afgeschakeld te worden. De meterkast is de kast waar de teller van de netbeheerder in ondergebracht is.
 19.      De verkoper drukt de opdrachtgever/zelfbouwer op het feit dat de installatie pas een eerste maal onder spanning mag gebracht worden (ingeschakeld worden) na een voorafgaand elektrische keuring door een erkend onafhankelijke keurorganisatie. Bij verbouwing of later aangebrachte wijzigingen, wordt de volledige elektrische installatie pas onder spanning gebracht, na een voorafgaande keuring door een erkend onafhankelijke keurorganisatie.
 20.      Gekoppeld aan ondermeer een elektrische keuring dient er een elektrisch dossier opgesteld te worden, wanneer de opdrachtgever een zelfbouwer is, dan is de opdrachtgever/ zelfbouwer zelf verantwoordelijk om alle wettelijk verplichtingen binnen dit kader na te komen.
 21.      De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verkeerdelijk gegeven adviezen of fouten in de door hem opgestelde documenten zoals bv. instructieboeken of uitwerkingen op maat van de klant en dergelijke.
 22.      Geschillen naar aanleiding van de vorming, de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze algemene voorwaarden of van contracten tussen onze onderneming en de klant, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel met name Dendermonde. Het Belgisch recht wordt steeds geacht van toepassing te zijn op onze overeenkomsten met de klant..

Behalve voor zover anderszins aangegeven geldt voor alle inhoud op de Site:

Copyright © 2015 A-Solution

Alle rechten voorbehouden.

A-Solution hanteert een beleid van het beëindigen van de dienstverlening aan gebruikers die zich moedwillig en/of herhaaldelijk schuldig maken aan inbreuken.

Bij tijdelijke ontoegankelijkheid van de website kan A-Solution niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor nadere informatie met betrekking tot toestemming voor het gebruiken van materiaal op de Site, neemt u contact met ons op via [email protected]